Verhuurvoorwaarden

Home » Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Huurder verklaart de gehuurde materialen te hebben ontvangen en aanvaardt deze onder de vermelde voorwaarden.

Artikel 2: De huurder moet het gehuurde teruggeven aan het einde van de overeengekomen huurperiode. Indien er geen verlengingsovereenkomst is, kan de huurder zich niet beroepen op verlenging. Alle dagen waarop de huurder het materiaal in bezit heeft, inclusief ophaal- en retourdagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen, worden in rekening gebracht.

Artikel 3: De huurder heeft een waarborgsom betaald, die na terugkeer van de goederen wordt terugbetaald onder aftrek van eventuele onbetaalde huurpenningen, schadevergoeding of kosten.

Artikel 4: De verhuurder blijft eigenaar van het gehuurde materiaal en heeft het recht om controle uit te oefenen op de aanwezigheid en het onderhoud ervan.

Artikel 5: Het is niet toegestaan het gehuurde materiaal aan derden ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 6: Leveringstermijnen worden nagestreefd, maar niet nakomen van de levertijd geeft geen recht op schadeloosstelling. Dagen waarop het materiaal niet beschikbaar is, worden niet in rekening gebracht.

Artikel 7: Tijdens de huurperiode draagt de huurder alle risico’s met betrekking tot het gehuurde. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan het gehuurde of enig letsel veroorzaakt door het gehuurde.

Artikel 8: Bij bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde moet de huurder alle verzekerbare schade verzekeren. De polisrechten worden overgedragen aan de verhuurder.

Artikel 9: Alle lasten en belastingen met betrekking tot het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Eventuele diensten die de verhuurder tijdens de huurperiode moet verrichten, worden normaal in rekening gebracht.

Artikel 10: Bij gebrek, schade of tijdelijke niet-beschikbaarheid van het gehuurde buiten de schuld van de huurder, heeft de huurder recht op vervanging van het materiaal gedurende de resterende huurperiode.

Artikel 11: De huurder moet het gehuurde zorgvuldig behandelen en verzorgen volgens de meegeleverde instructies. Onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 12: Onderhoud, reparatie, gebreken en schade zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder mag geen wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde materiaal of reparaties laten uitvoeren. Eventuele reparatiekosten als gevolg van onjuist gebruik of schade worden apart in rekening gebracht. Bij het beëindigen van de overeenkomst moet het materiaal in dezelfde staat en volledig gereinigd aan de verhuurder worden teruggegeven. Als er gebreken of schade worden geconstateerd, of als het materiaal niet voldoende is schoongemaakt, kan de verhuurder de kosten voor reparatie en reiniging in rekening brengen bij de huurder.

Artikel 13: De betaling van de huur moet contant worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Als betaling via factuur wordt gedaan, moet de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald, zonder enige korting of compensatie. Het recht van retentie of verrekening met eventuele vorderingen van de huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14: Als de huurder in gebreke blijft met betalingen of andere verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft, heeft de verhuurder het recht om onmiddellijke betaling te eisen of de huurovereenkomst te ontbinden. De verhuurder kan ook de gehuurde goederen terughalen en aanspraak maken op vergoeding van kosten, schade en rente, zonder tussenkomst van de rechter.

Artikel 15: De huurder moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen van beslagleggingen op zijn eigendommen, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling of voornemen om het land te verlaten. De huurder moet ook de deurwaarder, curator of bewindvoerder inzage geven in de huurovereenkomst. De huurder moet eventuele claims van derden op het gehuurde materiaal afwijzen en de verhuurder vrijwaren.

Artikel 16: Als de huurder niet in staat is het gehuurde materiaal terug te bezorgen, moet hij een schadevergoeding betalen die overeenkomt met de vervangingswaarde van het materiaal.

Artikel 17: Geschillen tussen de verhuurder en huurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 18: Alle werkelijke kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die de verhuurder neemt om zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst af te dwingen, worden gedragen door de huurder.

Artikel 20: De huurovereenkomst valt onder Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank in Rotterdam, tenzij verhuurder ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de rechtbank in het arrondissement waarin de huurder woont.

Artikel 21
Aanvulling op of wijziging van deze overeenkomst is slechts geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voorzover zij met bovenstaande bepalingen in tegenspraak zijn.